Semikron tại Việt Nam

Công ty TNHH Tự Động Hóa Minh Phát chuyên cung cấp các thiết bị Semikron tại Việt Nam

semikron-tai-viet-nam
Sản phẩm Semikron tại Việt Nam

Model sản phẩm:

Thyristor SKT 10 600-1200 V
Thyristor SKT 100 400-1800 V
Thyristor SKT 130 400-1600 V
Thyristor SKT 16 400-1800 V
Thyristor
SKT 160 400-1600 V Thyristor SKT 24 400-1800 V Thyristor
SKT 250 4
Thyristor 00-1600V SKT 300 400-1600 V
Thyristor SKT 40 400-1800 V
Thyristor SKT 50 600-1800 V
Thyristor SKT 55 400-1800 V
Thyristor SKT 80
600-1800 V Thyristor SKT 240 400-1800 V
Thyristor SKT 340 1200- Thyristor 1800V
SKT 491 400-1800 V
Thyristor SKT 493 400-1800 V
Thyristor SKT 551 1200-1800 V
Thyristor SKT 553 400-1800 V
Thyristor SKT 600 800-1800 V
Thyristor SKT 760 1200-1800 V
Thyristor SKT 1000 1200-1600 V
Thyristor SKT 1200 1200-1800 V Chỉnh
lưu cầu SKD 100 400-1600 V Chỉnh lưu cầu
SKD 110 800-1800 V Chỉnh lưu cầu
SKD 115 1200-1800 V Chỉnh lưu cầu
SKD 116/..-L105 1200-1600
Bộ chỉnh lưu cầu V SKD 116/..-L140 1200-1600
Bộ chỉnh lưu cầu V SKD 145 1200-1800 Bộ chỉnh lưu cầu V SKD
146/..-L105 1200-1600 V Bộ chỉnh lưu
cầu SKD 160 800-1800 V Bộ
chỉnh lưu cầu SKD 210 900-1800 Bộ chỉnh lưu cầu V
SKD 31 200-1600 Bộ
chỉnh lưu cầu V SKD 60 400-1600 Bộ chỉnh
lưu cầu V SKD 62 400-1800 Bộ chỉnh lưu cầu V SKD
82 400-1800 V Bộ chỉnh
lưu cầu SKD146/..-L140T4 1200-1600 V Bộ
chỉnh lưu cầu SKDH 100 800 -1400V
Bộ chỉnh lưu cầu SKDH 115 1200-1600 V
Bộ chỉnh lưu cầu SKDH 116/..-L100 1200-1600 V Bộ chỉnh lưu cầu
SKDH 116/..-L75 1200-1600 V Bộ chỉnh lưu cầu
SKDH 145 1200-1600 V Bộ chỉnh
lưu cầu SKDH116/..L105 1200 -1600 V
Chỉnh lưu cầu SKDH116/..L140 1200-1600 V Chỉnh
lưu cầu SKDH146/..-L105 1200-1600 V Chỉnh lưu cầu
SKDH146/..-L140 1200-1600 V Chỉnh lưu cầu
SKDT 115 1200-1600 V Chỉnh
lưu cầu SKDT 145 Bộ chỉnh lưu cầu 1200-1600 V
SKDT 60 Bộ
chỉnh lưu cầu 400-1400 V SEMiX241DH16s Bộ chỉnh lưu cầu 1600 V SEMiX251D12Fs Bộ chỉnh lưu cầu 1200 V
SEMiX291D16s Bộ chỉnh lưu cầu 1600 V SEMiX341D16s Bộ chỉnh lưu cầu 1600 V SEMiX501D 17Fs 1700 V
Thyristor / Diode SKKH 106 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 107/16 E 1600 V

Thyristor / Diode SKKH 122 800-1800 V Thyristor / Diode SKKH
132 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 132 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKH 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKH 162 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 162 H4 2000-2200 V Thyristor / Diode SKKH
172 1600 V Thyristor
/ Diode SKKH 250 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 27 800-180 0V
Thyristor / Diode SKKH 273 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 280 2000-2200 V Thyristor / Diode SKKH 323
1200-1600 V Thyristor / Diode SKKH
330 800-1800 V Thyristor / Diode SKKH 42 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 460 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 460 H4 2200
V Thyristor / Diode SKKH 57 800-1800
V Thyristor / Diode SKKH 57 H4 2000-2200 V Thyristor / Diode
SKKH 570 1600-1800 V
Thyristor / Diode SKKH 58/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKH 72 800-1800 V Thyristor / Diode SKKH 72
H4 2000-2200 V Thyristor / Diode SKKH 92 800-1800 V Thyristor / Diode SKKL 92 800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 106 800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 106B 800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 107/16 E 1600 V Thyristor / Diode SKKT 107B16 E 1600 V Thyristor / Diode SKKT 122 800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 132 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 132 H4 2000-2200 V Thyristor
/ Diode SKKT 15 600-1600 V
Thyristor / Diode SKKT 162 800-1800 V Thyristor / Diode
SKKT 162 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 172 1400-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 20 800-1600 V
Thyristor / Điốt SKKT 20B 800-1600 V
Thyristor / Điốt SKKT 250 800-1800 V
Thyristor / Điốt SKKT 27 800-1600 V Thyristor / Điốt
SKKT 273 1200-1800 V
Thyristor / Điốt SKKT 27B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 280 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 323 1200-1600 V
Thyristor /
Diode SKKT 330 800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 42 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 42B 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 460 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 460 H4 2200
V Thyristor / Diode SKKT 57
800-1800 V Thyristor / Diode SKKT 57 H4 2000-2200 V Thyristor / Diode
SKKT 570 1200-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 57B 800- Thyristor 1800 V
/ Diode SKKT 58/16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 58B16 E 1600 V
Thyristor / Diode SKKT 72 800-1800 V
Thyristor / Diode SKKT 72 H4 2000-2200 V
Thyristor / Diode SKKT 72B 800-1800 V
Thyristor / Điốt SKKT 92 800-1800V
Thyristor / Điốt SKKT 92B 800-1800V

Liên hệ với chúng tôi để được báo giá tốt nhất cũng như hỗ trợ nhanh nhất về sản phẩm Semikron tại Việt Nam.

Hotline: 0931.259.239.

ĐT: 028 6685 1339

Email: truc@mpvietnam.com

Xem thêm: Chỉnh lưu thyristor Semikron tại Việt Nam

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận báo giá